Általános Szerződési Feltételek

Sopron Card városkártya rendszer

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sopron Card városkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait és feltételeit tartalmazzák.

1.2. Fogalmak:

Kártyakibocsátó: Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft., a Sopron Card városkártya kibocsátására kizárólagosan jogosult jogi személy.

Vásárló: az a bejelentett állandó soproni lakóhellyel rendelkező személy, aki a sorszámozott kártyát megvásárolta és birtokolja.

Partner: az a jogi személy, aki az érvényes Sopron Card városkártyával rendelkező Vásárlónak kedvezmény nyújtását vállalja, és amely ennek érdekében külön szerződést kötött a Kártyakibocsátóval.

Elfogadóhely: a Partner azon székhelye, telephelye, ahol a kártya matrica kihelyezésre került, a kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt.

Kártya: az a plasztik vagy virtuális eszköz, amivel a Vásárló az Elfogadóhelyeken a biztosított kedvezményeket érvényesíteni tudja.

1.3. A Kártyakibocsátó adatai, elérhetősége:

Név: Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Szent György u. 2.

Cégjegyzékszám: 08-09-018879

Adószám: 14943366-2-08

Képviselő: Kovács-Gazdag Nikoletta

Elérhetőség: www.soproncard.hu, www.turizmus.sopron.hu

1.4. A Kártyakibocsátó kedvezmények igénybevételét biztosító kártya rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet.

A Kártyakibocsátó a Vásárlónak Kártyát ad el, a Rendszerében személyre szabott felhasználói felületet biztosít részére, valamint a Partner által biztosított kedvezményekről folyamatosan tájékoztatja.
A Kártyakibocsátó a Partnerek részére szolgáltatási díj ellenében megjelenési felületet biztosít a Rendszerben.

1.5. A Vásárló a Kártya kifizetésével elfogadja a Sopron Card városkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályait és feltételeit tartalmazó szerződést, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Kártya megvásárlása során a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a Kártya igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárul.

1.6. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a Kártyakibocsátó releváns információkat, illetve direkt marketing célú megkereséseket küldjön részére.

1.7. A Kártya megvásárlása folytán létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

1.8. A felek közötti megállapodás magyar nyelven jön létre.

1.9. Jelen ÁSZF 2019. július 1-jén lép hatályba. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.soproncard.hu és a www.turizmus.sopron.hu oldalon kerül közzétételre.

1.10. A Kártyakibocsátó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely esetben a Kártyakibocsátó a Vásárlót a változásokról e-mail, valamint a www.soproncard.hués a www.turizmus.sopron.hu oldalon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

1.11. A Kártyakibocsátó fenntartja a jogot a kedvezményt adók körének és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért a Kártyakibocsátó nem felelős.

2. A Kártya megvásárlása, a Kártya használata

2.1. A Kártya igénybevételének feltétele, hogy a Kártyát igénylő személy bejelentett állandó soproni lakóhellyel rendelkezzen.

2.2. A Vásárló a Kártyát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott adattartalmú igénylőlapnak a Kártyakibocsátó székhelyén történő személyes, vagy a www.soproncard.hu oldalon elektronikus úton történő kitöltésével és a Kártya ellenértékének megfizetésével vásárolja meg. A Vásárló a Kártya igénylése során hozzájárulását adja meghatározott személyes adatainak kezeléséhez, mely feltétele a szerződés teljesítésének. Ennek megfelelően a szerződéskötéskor az igénylő következő adatainak rögzítése szükséges: név, lakcím, lakcímkártya száma, születési hely és dátum, telefonszám, e-mail cím és nem.

2.3. 14 éves kor alatti, cselekvőképtelen kiskorú részére történő kártyaigénylés csak személyesen, a Kártyakibocsátó székhelyén, törvényes képviselőjének jelenlétében lehetséges. Az igénylőlapot a törvényes képviselőnek kell aláírnia.

2.4. A Kártya megjelenési formái a Kártyakibocsátó székhelyén történő igénylés esetén a plasztik kártyák, az elektronikus úton megváltott kártyák esetében a papír alapú nyomtatott kártyák vagy az okos eszközön tárolt virtuális kártyák. A virtuális PDF formátumban kapott kártyák teljes értékű kártyáknak számítanak. A kártyák sorszámozottak.

2.5. A Vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a folyamatosan bővülő szolgáltatásokat, melyek a www.soproncard.hu, valamint a www.turizmus.sopron.hu oldalon kerülnek feltüntetésre.

2.6. A Kártya közvetlenül a Vásárlót jogosítja az Elfogadóhelyeken nyújtott kedvezmények igénybevételére, az másra át nem ruházható. A Vásárló a Kártyát köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A Kártya csak az érvényességi időn belül használható.

2.7. A Vásárló, aki érvénytelen Kártyát használ, illetve az a Kártyát birtokló személy, aki a Kártyát jogosulatlanul használja, az Elfogadóhelyen a kedvezmények nélküli árat, díjat köteles kiegyenlíteni.

2.8. A Kártya megrongálódásából, elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, bármilyen egyéb visszaélésszerű használatából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

3. Vételár, fizetési feltételek

3.1. A Kártya vételárának meghatározása a Kártyakibocsátó hatáskörébe tartozik. A Kártyakibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Kártya vételárát.

3.2. A Kártya 2019. december 31-ig bevezető áron, 990,- Ft-ért vásárolható meg.

2020. január 1-jétől a Kártya vételára 2.900,- Ft.

3.3. A vásárlás bizonylatait a Kártyakibocsátó saját székhelyén őrzi meg. A Kártyakibocsátó a vásárlásról számlát vagy nyugtát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát vagy a nyugtát.

3.4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy Kártyakibocsátónak vásárlás után nem áll módjában sem a Kártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

4. A Kártya érvényessége, letiltása, bevonása, pótlása

4.1. A Kártya a Rendszerben való kifizetéssel aktiválódik, és az aktiválástól számított 365 napig érvényes.

4.2. Érvénytelen a Kártya, ha a Kártya érvényességi időtartama lejárt, valamint ha azt a Kártyakibocsátó letiltotta, bevonta.

4.3. A Kártyakibocsátó a Kártyát letilthatja, bevonhatja, amennyiben:

 • a)azt nem az arra jogosult személy használja, és a Kártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Vásárló adataival,
 • b)a Kártya megrongálódásáról, elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Rendszerrel, vagy a Kártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást,
 • c)a Vásárló nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat.

4.4. A Vásárló köteles a Kártyakibocsátó részére bejelenteni legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártya megrongálódás következtében használhatatlanná vált, vagy azt elveszítette, ellopták, illetve ha a személyes adataiban változás következett be.

A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Vásárló felel.

4.5. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére a Vásárló szándékán kívüli ok folytán megrongálódik, megsemmisül, elveszik, ellopják stb., úgy 900,- Ft (kilencszáz forint) ellenében lehetőség van a Kártya pótlására.

4.6. A Kártyán szereplő egyedi QR kód alapján a Partner a kedvezmények érvényesítése előtt jogosult a Kártya érvényességét vizsgálni. Amennyiben a letiltás, bevonás alapjául szolgáló okot észlel, arról köteles Kártyakibocsátót haladéktalanul tájékoztatni.

A Kártya érvénytelensége, valamint jogosulatlan használata esetén a Partner visszautasíthatja a Kártya elfogadását és a kedvezmények érvényesítését.

4.7. A Kártyakibocsátó személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén, az igénylőlapon feltüntetett adatokat, valamint a Rendszerben az elektronikus vásárlást követően, utólagosan bármikor a Vásárló jogosultságát ellenőrizheti. Amennyiben jogosulatlan használatot észlel, felszólíthatja a Vásárlót, hogy jogosultságát személyes megjelenése útján, hitelt érdemlő módon igazolja, mely során ellenőrizheti a megadott adatokat a Vásárló személyazonosító okmányaiban szereplő adatokkal történő összevetése útján.

4.8. Kártyakibocsátó a Kártyát jelen ÁSZF-ben meghatározott okból bármiféle kártérítési kötelezettség nélkül letilthatja, bevonhatja.

4.9. Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5. Adatkezelés

5.1. A Kártyakibocsátó az adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása során „Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával jár el és ennek megfelelően biztosítja a Vásárló személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását.

5.2. A Kártyakibocsátó a Vásárló Rendszerhez történő csatlakozása, részvétele során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adatait a Rendszer működtetése, a Vásárló azonosítása, kedvezmények kezelése, a Rendszer működtetésével összefüggő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, feldolgozza és továbbítja.

5.3. Az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes hozzájárulása. A fentiek alapján a Vásárló önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Kártyakibocsátó a Rendszer üzemeltetése alatt az igénylőlap kitöltése során megadott személyes adatokat (név, lakcím, lakcímkártya száma, születési hely és dátum, telefonszám, e-mail cím és nem) a fenti célból és ahhoz kötötten megismerje, kezelje, feldolgozza, továbbítsa.

5.4. Amennyiben a Kártyát igénylő személy meghatározott személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, úgy nem vásárolhatja meg a Kártyát, ezáltal nem vehet részt a Kártya kedvezményeinek igénybevételében.

5.5. A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az igénylőlapon szereplő személyes adatait a Kártyakibocsátó – a személyazonosításra nem alkalmas módon - statisztikai célra felhasználja és az így kinyert statisztikai információkat, adatokat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának továbbítsa.

5.6. A Vásárló továbbá hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Kártyakibocsátó az Elfogadóhelyek részére továbbítsa.

5.7. A személyes adatok kezelése a szerződés megszűnését követő egy évig tart. A Kártyakibocsátó a szerződés megszűnését követően statisztikai adatok előállítása, kedvezmények érvényesítése céljából kezeli a Vásárló meghatározott személyes adatait. Az adatkezelés célja a szerződés megszűnését követő 1. év azonos naptári napján megszűnik. A cél megszűnését követő 15 napon belül a személyes adatokat a Kártyakibocsátó törli.

5.8. A Vásárló jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelés, illetve a Kártyakibocsátó, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ezt külön, a Kártyakibocsátóhoz címzett, írásbeli nyilatkozattal is megteheti.

Ebben az esetben a Kártyakibocsátó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Vásárló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Vásárló jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Vásárló tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.9. Amennyiben a Vásárló tiltakozik a jelen ÁSZF-ben meghatározott személyes adatainak kezelése ellen, úgy nem vásárolhatja meg a Kártyát, így nem vehet részt a Kártya nyújtotta kedvezmények igénybevételében.

5.10. A Kártyakibocsátó az Infotv. 15. §-ban meghatározottak szerint, a Vásárló részére az e törvényben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.

Továbbá, a Kártyakibocsátó a Vásárló által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

5.11. A Vásárló a jogainak megsértése esetén a Kártyakibocsátó ellen bírósághoz fordulhat keresettel, továbbá jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) kérelemmel fordulhat.

5.12. Az adatkezelésre, a Vásárló jogaira, és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályokat a www.soproncard.hu és a www.turizmus.sopron.hu oldalakon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

5.13. A Kártyakibocsátó a Vásárlóval szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg.

6. A szerződés megszűnése

6.1. A szerződés megszűnik:

 • a)a Kártya érvényességi idejének lejártával,
 • b)a Vásárló soproni állandó lakóhelyének megszűnésével,
 • c)írásba foglalt közös megegyezéssel, a felek által meghatározott időpontban,
 • d)a felek írásbeli felmondása esetén, 30 napos felmondási idővel,
 • e)a Vásárló súlyos szerződésszegése esetén, különösen valótlan adatközlés, a Kártya jogosulatlan használata stb. a Kártyakibocsátó azonnali hatályú, írásbeli felmondásával, az azonnali hatályú felmondás közlésével,
 • a Vásárló halálával,
 • g)a Kártyakibocsátó jogutód nélküli megszűnésével.

6.2. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • a)a Vásárló által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza,
 • a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére.

7. Felelősség

7.1. A Kártyakibocsátó jogosult a Rendszer karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Rendszert részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

7.2. A Kártyakibocsátó a Vásárlóval szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg.

7.3. A Kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget Rendszer honlapján az egyes attrakciókhoz, vendéglátóhelyekhez, és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információk, adatok, egyéb tartalmak vonatkozásában, különös tekintettel az Elfogadóhelytől közvetlenül beszerzett adatokra, információkra nézve.

A Kártyakibocsátó nem vállal felelősséget az Elfogadóhelyektől származó adatok (fotók, márkajelzések, szöveges üzenetek stb.) jogtisztaságával kapcsolatban sem, az adatok jogtisztaságáért az Elfogadóhely felel, aki ezen rendelkezés megszegéséből eredően a Kártyakibocsátónak, valamint harmadik személyeknek okozott károkért teljeskörű kártérítési kötelezettséggel tartozik.

7.4. A Kártyakibocsátó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott károkért felel. A felelősség mértéke azonban nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

7.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

7.6. A Kártyakibocsátó kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, az Elfogadóhely vagy harmadik személy az ÁSZF megszegésével, illetve jogellenes tevékenységével vagy mulasztásával okozott.

8. Elfogadóhelyre vonatkozó szabályok

8.1. A kedvezmények érvényesítése és a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. Ennek megfelelően a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a Kártya használatával igénybe vett szolgáltatások minősége kapcsán.

Az Elfogadóhelyek nevei és más azonosítási adatai a www.soproncard.hu és www.turizmus.sopron.hu oldalán szerepelnek.

8.2. Az Elfogadóhelyeken a Vásárlók tájékoztatása céljából jól látható helyen a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kártya használatának lehetőségét.

8.3. Az Elfogadóhely ellenőrizheti, hogy a Kártya felmutatója jogosult-e a Kártya használatára. A meghatározott kedvezmény igénybevétele mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Kártya felmutatója nem igazolja. Ilyen esetben a Vásárló, illetve a Kártya felmutatója kártérítésre nem jogosult.

8.4. A Kártya, fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, továbbá sorszámmal ellátott, amely védi a Kártyát a hamisítás ellen. Amennyiben az Elfogadóhely azt észleli, hogy a Kártyán a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, vagy a Kártyán szereplő sorszám nem valós, a Vásárlótól a biztosítandó szolgáltatást megtagadhatják. Ebben az esetben a Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Kártyakibocsátóval szemben.

8.5. Az Elfogadóhely köteles a Kártya használatához szükséges internetes hálózattal rendelkezni és annak folyamatos működését a kedvezmények érvényesítésének érdekében biztosítani. Az ebből eredő károkért Elfogadóhely felel.

8.6. Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók, Vásárlók miatt felelősséget nem vállal.

8.7. Bizonyos Elfogadóhelyeken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen Elfogadóhely látogatói, a Vásárlók, rögzítésre kerülhetnek. Vásárló ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, sem a Kártyakibocsátó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

8.8. Az ÁSZF rendelkezéseit, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kártyakibocsátó, illetve az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.

8.9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, a Kártyakibocsátó és az Elfogadóhely hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

8.10. Az Elfogadóhely és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kártyakibocsátóval szemben nem érvényesíthetőek.

9. A honlapon megjelenő szellemi tulajdonok, egyéb tartalmak

9.1. A Kártyakibocsátó honlapján megjelenő szellemi tulajdon tárgyai (pl.: védjegyek, szerzői művek stb.) a Kártyakibocsátó, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kártyakibocsátó, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

9.2. A Kártyakibocsátó, mint a www.soproncard.hu honlap tulajdonosa és tartalmi üzemeltetője nem vállal felelősséget a Vásárló által az oldal nyilvános fórumain közzétett bejegyzések tartalmáért.

9.3. A Vásárló által a honlap használata során közölt megjegyzéseket, észrevételeket, javaslatokat és ötleteket, valamint közzétett adatokat a Kártyakibocsátó kezelheti. A jogsértő bejegyzéseket, közzétett tartalmakat a Kártyakibocsátó törölheti.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Kártyakibocsátó annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a Kártya megvásárlásával, illetve annak használatával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs lehetőségük a Kártyakibocsátó ÁSZF-jét online módon részletesen áttanulmányozni, ezért a Kártyakibocsátó a jelen ÁSZF-et a Kártyakibocsátó székhelyén jól látható helyen, folyamatosan elérhetővé teszi mindazoknak a Vásárlóknak, akik a Kártyakibocsátó Rendszeréből vásárolnak.

10.2. A Kártyakibocsátó és a Vásárló között felmerülő vitás kérdéseket a felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, jogvitájuk elbírálására a felek – pertárgyértéktől függően – alávetik magukat a Soproni Járásbíróság és a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10.3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

10.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Sopron, 2019. június 1.